dijous, 13 de maig de 2010

MINICRÒNICA DEL PLE ORDINARI (1a PART)

Com cada dia que es celebra un ple a l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, el BLOC ens preocupem de traslladar-vos el què es va parlar, els acords que es van prendre i les preguntes que vam fer.

Anem punt per punt i amb bona lletra!
  1. Actes anteriors. Es van aprovar totes les actes anteriors exceptuant la del ple ordinari del 5 de maig perquè no va arribar la documentació amb suficient antelació.
  2. Tarifa clavegueram. L'empresa Òmnium Ibèrica va presentar una proposta d'acord en què es puja la tarifa de clavegueram d'acord amb la ujada de l'IPC. De les dos propostes de tarificació possibles es considera més beneficiosa per als usuaris la tarifa binomia (una part fixa al mes i una altra lligada al consum). S'aprova la proposta amb els vots favorables del BLOC, PSOE i CV i el vot en contra del PP. Nosaltres considerem que l'explicació oferida en la comissió informativa per un empleat de l'empresa que és veí del poble és suficient per justificar en nostre recolzament la proposta.
  3. Instal·lació de nous comptadors d'aigua. L'empresa concesionària de l'aigua ava a procedir al canvi dels comptadors antics per uns altres més moderns que permetran la detecció més ràpida de fuites i subsanar problemes que ocasionen els aparells antics. S'aprova per unanimitat.
  4. Reglament de registre electrònic. L'aprovació d'aqeust reglament permetrà fer gestions burocràtiques des de casa tots els dies de l'any i a qualsevol hora del dia i evitar la presentació de documentació que ja s'ha presentat en altres ocasions. S'aprova amb els vots favorables de PP, PSOE i CV. El BLOC s'absté perquè no ha pogut estudiar la documentació perquè s'ha facilitat en molt poc temps. Cap dels regidors del plenari s'ha llegit el reglament i el secretari reconeix que no l'ha estudiat en deteniment.Vergonyós.
  5. Elecció del nou jutge o jutgessa de pau. L'equip de govern proposa a Asunción Porta Hortelano com a nova jutgessa. S'aprova amb els vots favorables de PSOE, CV i BLOC i l'abstenció del PP. Tot i que després, en les preguntes del públic es va comprovar que hi ha hagut errors en el procediment i que han deixat fora almenys a una persona que va presentar per registre d'entrada la seua candidatura.
  6. Modificació de crèdits del pressupost. El senyor alcalde pretén canviar el seu sou de 20000 euros a indemnització per no cotitzar a la seguretat social i damunt cobrar íntegrament els diners perquè per la seua discapacitat no té retencions de IRPF. El secretari informa oralment que si s'impugna aquesta modificació es guanya. Vergonyós. La protesta del BLOC aconsegueix que el punt quede sobre la taula.
  7. Compromís econòmic per al programa "Menjar a casa" per als anys 2010, 2011 i 2012. S'aprova per unanimitat. El regidor demostra que no té ni idea del programa incloent en el mateix a persones dependents (que només és per a persones majors) i dient que després l'acord es pot canviar (l'ha de corregir el secretari dient "esto no es un juego de niños, si se compromete se compromete").
  8. Informes presidència i organismes supramunicipals. El senyor alcalde informa que no ha anat a la reunió del Pactem Nord. El BLOC ens preguntem, no hi ha suplents?
  9. Mocions. Hi havia dos mocions però s'acorda deixar-les sobre la taula perquè, novament, l'equip de govern no ha facilitat la documentació als grups de l'oposició.
L'últim punt de l'ordre del dia són les preguntes, com el BLOC n'ha fet moltes, dedicarem la segúent entrada a explicar-les.