dimecres, 3 de març de 2010

UNS PRESSUPOSTOS NEFASTOS PER A BONREPÒS I MIRAMBELL

El pressupost d'un ajuntament és un document molt important perquè és on es fa previsió de les despeses i dels ingressos del poble en un any. A les despeses, és on s'han d'incloure partides per fer inversions, per subvencionar associacions del poble, per al manteniment dels jardins i la neteja viària, per a l'empresa d'assessorament municipal i els sous dels polítics, etc. I als ingressos és on es preveu quants diners es recaptaran amb impostos, quantes subvencions es creu que s'obtindran, les taxes, les multes, etc.

És tan important l'aprovació dels pressupostos que a l'Estat Espanyol es fan llargs debats, moltes reunions per arribar a consensos i finalment es passen a votació.

Pel que sembla, al nostre poble, per a l'equip de govern, l'aprovació dels pressupostos del 2010 és un tràmit que només s'ha retardat per una qüestió matemàtica: no tenien prou vots per aprovar-los. És per això que no van facilitar tota la documentació fins al matí del ple i això és incomplir el reglament que diu que tota la documentació l'han de tindre els regidors i regidores en el moment d ela convocatòria.

Dimecres 17 de febrer es va celebrar el ple extraordinari i es van aprovar els pressupostos amb el vot de qualitat de l'alcalde en funcions: 4 vots a favor (PSOE-CV) i 4 en contra (PP i BLOC).

El nostre vot en contra està perfectament justificat a partir de l'informe del secretari de l'ajuntament tal com expliquem a continuació:
 1. L'equip de govern té prevista la contractació d'una empresa per al servei de recaptació, que pel que sabem sols vindran un dia a la setmana i ens costarà prop de 60.000 euros. En eixos diners es poden crear 2 llocs de treball de funcionaris municipals que treballarien en este Ajuntament i atendrien directament als nostres veïns. El servei de l'empresa de recaptació sols lliberarà al funcionari encarregat de tresoreria i recaptació en un 20% de la seua feina actual, i de segur que el servei anirà a pitjor, donada l'experiència que tenim en la Diputació. Si la Diputació no ho ha fet bé, o farà millor una empresa?
 2. L'empresa d'assessorament seguirà cobrant uns 30.000 euros, i la veritat és que poc es nota perquè les errades van una darrere de l'altra, i ens envien cada vegada que cal aprovar alguna cosa, 2, o 3, o 4 propostes diferents, per a després dir-nos que el que aprovàrem al ple no era el correcte i acabar modificant-ho en resolucions de l'alcaldia. Ens eixos diners tindríem un altre lloc de treball.
 3. L'equip de govern preveu gastar quasi 90.000€ en empreses de serveis i després no es poden pagar les ajudes escolars que estaven pressupostades per a l'any 2009, i que en estes quantitats es podrien pagar de sobra. Enguany no s'han pagat les ajudes escolars sense donar cap explicació als veïns del perquè si estava pressupostat no s'han pagat les ajudes. Enguany faran el mateix?
 4. El Sr. Secretari diu textualment al seu informe: Los ingresos directos por impuesto sobre construcciones y licencias de obras, a mi entender están algo inflados, pues entre ambos conceptos se consigna 78.399,23 €, cuando el año pasado se liquidaron, entre ambos conceptos, 14.975,99 €, y las previsiones para 2010 no son más halagüeñas que las de 2009, por lo que creo que este aumento de previsión en ingresos sobre lo realmente liquidado el año anterior no está justificada”. Com justifica l'equip de govern este increment? Quina previsió de construcció tenen per al 2010?
 5. I continua l'informe del Secretari: “En cuanto al remanente negativo de tesorería del año anterior, se ha hecho un esfuerzo proponiendo aprobar el presupuesto con superávit, pero si ello se hace aumentando previsión de ingresos, no se hace nada; debería hacerse disminuyendo gastos.” L'equip de govern no té previst reduir gastos com ara la contractació de l'empresa d'assesoria o la recaptació externa, o reduir el sou de l'alcaldia. Eliminant alguna d'estes partides de gastos tindríem prou per resoldre el remanent negatiu de tresoreria de l'any 2009, perquè si unflen els ingressos al remat el dèficit el traslladarem al 2010 i no es resoldrà res, perquè estarem igual en el 2011.
 6. I en relació als treballadors interins, diu el secretari: “En cuanto a las plazas de empleados públicos desempeñadas por interinos o irregularmente, me reitero en lo dicho en el informe anterior, pues debe hacerse oferta de empleo público y sus correspondientes ofertas”. Si en el pressupost no es te previst la creació de ninguna plaça de treball s'està incomplint la legalitat.
 7. I a més de no reparar en gastos d'empreses externes s'han reduit:
  -les subvencions a les associacions del poble en 3000 € (AMPA, Coral, Associació Cultural Macarella, Associació de dones...)
  -les assignacions a grups politics perjudicant sempre en el seu criteri als partits que menys regidors tenen, en 9000 €.
  - les ajudes escolars en 10.500€ (l'any passat estaven pressupostades i no les han donat)
  - la partida de solidaritat i ONGs en 1000 €
  - l'escola d'estiu en 1000 €
  - L'escola esportiva en 5500 €
  - Partida de medi ambient en 1000 €
  - Agricultura en 1000 €
  - Material tècnic i especial educació en 500 €
  - Promoció econòmica en 700 €
  - La publicació del Butlletí Informació Municipal en 3000 €
  - Programes del Punt d'Informació Juvenil en 2500 €
  - Calefacció i enllumenat escoles en 2000 €
  - Telèfon serveis seguretat en 1500 €
  - Activitats culturals en 6000 €
  - Festes en 4000 €
  - Sanitat en 1000 €
  - I s'ha eliminat la partida de pressupostos participatius que per a l'any 2009 era de 44000 € .

  PERQUÈ NO SÓN UNS PRESSUPOSTOS QUE ES BASEN EN LES NECESSITATS DELS CIUTADANS I CIUTADANES, PERQUÈ NO S'HA FET AUTOCRÍTICA DE LA MALA GESTIÓ MUNICIPAL, PERQUÈ EL SECRETARI HA FET UN INFORME DESFAVORABLE I NO S'HA TINGUT EN CONSIDERACIÓ, PERQUÈ NO ÉS UN PRESSUPOST REALISTA I FARÀ QUE AUGMENTE EL DEUTE DE L'AJUNTAMENT,
  PER TOT AÇÒ EL BLOC VA VOTAR NO ALS PRESSUPOSTOS PRESENTATS PER L'EQUIP DE GOVERN DEL PSOE-CV.